Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.

Regulamin

regulamin-siłowni w2

 

 

REGULAMIN USŁUGI ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI KORTÓW W CENTRUM TENISOWYM ZAWADA

 1. DEFINICJE

Aplikacja – system teleinformatyczny Reservise.com w skład którego wchodzi serwer internetowy oraz aplikacja mobilna w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Reservise Sp. z o.o. i rozpowszechniany pod nazwą Reservise. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów i służy do zarządzania swoim kontem w serwisie, korzystania z usług dodatkowych w serwisie oferowanych przez Reservise oraz dokonywania rezerwacji usług przez klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.

Reservise – Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522272, o numerze NIP:7010445948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10000 zł.

Rezerwacja - dokonanie rezerwacji u Usługodawcy przez Klienta za pomocą Aplikacji.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Regulamin Reservise – szczegółowy regulamin korzystania z aplikacji dostępny pod adresem: https://reservis.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Regulamin+-+Reservise.pdf

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, korzystająca z aplikacji Reservise, która założyła konto w celu skorzystania z usług oferowanych przez aplikację i Usługodawcę zwany również “Użytkownikiem”.

Usługodawca – Piotr Siłka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “HART”, Zawada, ul. Skośna 9, 46-022 Zawada, NIP: 7540133501 REGON: 004502448.

2.INFORMACJE OGÓLNE

2.1

 Właścicielem kortów jest Piotr Siłka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Siłka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “HART”, Zawada, ul. Skośna 9, 46-022 Zawada, NIP: 7540133501 REGON: 004502448, zwany dalej „HART TENIS” lub „Centrum Tenisowe”

 2.2

 Niniejszy regulamin określa ogólne zasady elektronicznej rezerwacji kortów za pośrednictwem serwisu RESERVISE pod adresem https://reservise.com/pl/functionality/. Szczegółowe warunki usługi rezerwacji poprzez platformę RESERVISE znajduje się w Regulaminie Reservise.

2.3

HART TENIS prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://hart-tenis.pl/. Przedmiotem działalności jest w szczególności działalność obiektów sportowych. HART TENIS nie pobiera opłat za dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu RESERVISE, korzystanie z witryny https://hart-tenis.pl/, a także za kontakt w sposób wymieniony w punkcie 2.6 regulaminu.

2.4

Wszelkie pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Centrum Tenisowego możesz kierować na adres elektroniczny [email protected].

2.5

Rezerwacji w HART TENIS może dokonać:

1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2. każda osoba prawna, 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych,

zwana dalej “Zamawiającym“.

2.6

Zamawiający może kontaktować się z Centrum Tenisowym korespondencyjnie pod adresem: Piotr Siłka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „HART” ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: Tel: +48 (77) 421 24 75/609 911 344.

 3. WARUNKI DOKONYWANIA I REALIZACJI REZERWACJI

3.1

Złożenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu kortu uwarunkowane jest: wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza rezerwacji, wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy oraz zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

3.2

Centrum Tenisowe ma prawo do odmowy realizacji rezerwacji:

a)       złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b)      gdy nie ma możliwości potwierdzenia rezerwacji,

c)       gdy wpłata na konto za najem kortu jest niezgodna z wartością dokonanej rezerwacji,

d)      złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

3.3

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

PayPro SA

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

NIP: 779-236-98-87

Regon: 301345068

Adres do korespondencji:

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Piętro 6, Klatka B

 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1

Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych m.in. z wypoczynkiem oraz wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Niemniej, HART TENIS dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w punktach 4.2 oraz 4.3.

4.2

Zamawiający może odwołać rezerwację wcześniej opłaconą:

a)       na minimum 24 godziny przed terminem gry – z możliwością przeniesienia płatności na najbliższy dogodny termin,

b)      na mniej niż 24 godziny przed terminem gry – z poniesieniem kosztu rezerwacji, chyba że znajdzie się inny klient chętny, by skorzystać z kortu.

4.3

Zamawiający może odwołać rezerwację niepłaconą:

a)       na minimum 24 godziny przed terminem gry – bezpłatnie,

b)      na mniej niż 24 godziny6 przed terminem gry – z koniecznością opłacenia rezerwacji, chyba że znajdzie się inny klient chętny, by skorzystać z kortu.

5.REKLAMACJE

 5.1

Reklamacje związane z funkcjonowaniem kortów oraz organizacją zajęć sportowych rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres przedsiębiorstwa wskazany w punkcie 1.6 bądź mailowo na adres e-mail: [email protected]

5.2

Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu płatności internetowych wymagają numeru ID płatności.

W przypadku jego braku do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu w formacie pdf., zrzut ekranu (screenshot), spisane szczegóły dot. transakcji tj. data, kwota transakcji, nazwisko (nazwa) nadawcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu.

5.3

Wszelkie problemy techniczne, nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu RESERVISE, czy reklamacje dotyczące działania usług oferowanych przez RESERVISE, należy zgłosić na adres [email protected] lub [email protected]. W przypadku skierowania reklamacji dotyczącej platformy RESERVISE bezpośrednio do HART TENIS, Centrum tenisowe przekazuje reklamację administratorowi platformy RESERVISE.

6. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW OBNIŻANIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

6.1

W przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych pomiędzy HART TERNIS a Zamawiającym okoliczności, o których mowa w rt.. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, HART TENIS i Zamawiający zgodnie uzgadniają, że wystawienie faktury korygującej jest uznawane za:

6.1.1.

ostateczne uzgodnienie między stronami warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej,

6.1.2.

ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, TREŚCI BEZPRAWNE I ZAKŁÓCANIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

7.1.

Korzystanie z Usług serwisu https://reservise.com/pl/functionality/ wymaga korzystania ze sprzętu komputerowego posiadającego dostęp do sieci Internet, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz obsługę poczty elektronicznej. Urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript. HART TENIS informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis internetowy może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

 7.2.

W związku z korzystaniem z Usług, zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

-        naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

-        naruszających prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób, osobiste lub majątkowe prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej,

-        nawołujących do popełnienia przestępstwa,

-        popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na orientację seksualną, wyznanie, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

Jeżeli Użytkownik uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie internetowym jest niezgodna z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt do HART TENIS, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected]

W przypadku uzyskania przez HART TENIS wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, HART jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu internetowego oraz Usług w sposób, który powoduje lub może powodować zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

 8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

8.1

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Siłka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Siłka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “HART”, Zawada, ul. Skośna 9.

8.2

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rezerwacji oraz reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.3

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji rezerwacji.

8.4

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem do realizacji rezerwacji, reklamacji.

8.5

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.6

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji rezerwacji.

8.8

Korzystanie z Centrum Tenisowego jest zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi zapobiegającymi pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8.9

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie Centrum Tenisowego pod adresem https://hart-tenis.pl/rodo.

 9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

9.1.

Użytkownik, który zawarł Umowę lub Umowę Sprzedaży działając jako Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument jest uprawniony do skorzystania z mediacji lub sądownictwa polubownego. Konsument jest uprawniony do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej procedury polubownego rozstrzygania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

9.2.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a HART, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu internetowego, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem interaktywnej strony internetowej dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (Platforma ODR – Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Za jej pośrednictwem Konsument może złożyć skargę dotyczącą Towarów i Usług zakupionych przez Konsumenta za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego Konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Dz. Urz, UE. L 2013 Nr 165, str. 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1

Umowy najmu kortów zawierane poprzez HART TENIS zawierane są w języku polskim.

10.2

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.3

Promocje i rabaty obowiązujące w Centrum Tenisowym nie łącza się ze sobą.

10.4

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)

10.5

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 01.08.2022 roku.

Udanej rozrywki!

Hart-tenis.pl

 

 
Szkolenia