Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.

Rodo

HART dba o ochronę Państwa danych osobowych
Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności, jako jednej z najważniejszych sfer jego życia.

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące wprowadzanych zmian w prawie, przygotowaliśmy poniższe informacje. W związku z bieżącym uzupełnianiem danych, zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.

1. Co to jest RODO?
RODO (ang. GDPR) to powszechnie używany skrót określający Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), potocznie określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDRP” (dalej: RODO).

2. Jaki jest cel RODO?
Podstawowym celem nowych regulacji jest poprawa ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

3. Od kiedy obowiązuje RODO?
RODO obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

4. Kto jest administratorem danych? W jaki sposób można kontaktować się z HART w sprawie RODO?
Administratorem Państwa danych jesteśmy my, tj.: Siłka Piotr Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „HART” z siedzibą w Opolu, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7540133501, oraz wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON: 004502448 (dalej: HART).

W tematach dotyczących Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem [email protected]

5. Czy w związku z RODO należy się skontaktować z HART?
Nie, nie ma takiej potrzeby, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

6. W jaki sposób HART pozyskuje Państwa dane?
Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach świadczonych przez nas usług – poprzez udostępnienie Państwu obiektów sportowych, podjęcie współpracy, zawieranie umów, założenie kont dostępu do systemów, organizację imprez sportowych czy wyrażenie przez Państwa chęci na otrzymywanie newsletterów.
Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, a które zostały powierzone nam w celu świadczenia naszych usług, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowach.

7. Na jakiej podstawie i przez jaki czas HART przetwarza Państwa dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) w celu świadczenia Państwu usług, tj. zawarcia i wykonania umowy, w tym realizacji zagwarantowania prawidłowej jakości usług – przez czas obowiązywania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: wykonywanie umowy);
b) w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: obowiązek prawny), np.:
- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
- rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi,
a z których będziemy korzystać przez następujący czas:
- przez czas wymagany przez przepisy prawa na przechowywanie danych, np. podatkowych,
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur,
lub przez czas wymagany przez przepisy prawa, w jakim możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania nałożonych przez prawo obowiązków, np. otrzymać karę pieniężną od urzędów państwowych lub samorządowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 f RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: nasz prawnie uzasadniony interes);
c) w celu marketingu bezpośredniego – w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 a) ), przez czas trwania umowy, dopóki nie cofniecie Państwo zgody lub nie sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych w tym celu;
d) w celu kontaktu telefonicznego w zakresie rezerwacji oraz organizowanych zawodów – na podstawie art. 6 ust. 1 b), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
e) w celu dochodzenia roszczeń i obrony – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy), do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń – przez czas trwania stosownych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z RODO?
W związku z przetwarzaniem przez HART Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) dostępu do Państwa danych osobowych,
b) usunięcia Państwa danych osobowych (bycia zapomnianym),
c) uaktualnienia/sprostowania Państwa danych osobowych,
d) przeniesienia Państwa danych osobowych,
e) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu tego sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw także wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas, nie będziemy już uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że udowodnimy, że istnieją: podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub ważne uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania danych osobowych, a które wedle prawa uznane powinny być za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Zakres uprawnień oraz przypadki, w jakich możecie Państwo z nich skorzystać, wynika z przepisów prawa i jest zależny m.in. od podstawy prawnej ich wykorzystywania przez HART.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania
w sposób prawidłowy.

9. Czy musicie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez HART?
Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez Państwa dodatkowej zgody, jednakże do przetwarzania Państwa danych w innych, aniżeli przewidziane przepisami prawa celach, potrzebujemy Państwa zgody. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją cofnąć (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem [email protected]

10. Czy HART przekazuje Państwa dane poza EOG?
Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jeżeli jednak w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba przekazania takich danych, dokonamy tego w zakresie, w jakim pozwolą nam na to przepisy prawa. Bieżące informacje na temat ewentualnego sposobu przekazywania przez nas danych, będą zamieszczone na stronie: http://hart-tenis.pl/rodo

11. Czy można złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez HART narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE dot. RODO:

Piotr Siłka
Siłka Piotr Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „HART”
ul. Morcinka 43
45-531 Opole
[email protected]

 
Szkolenia